1700-tal

1700-talet är en tid då många vetenskapliga framsteg görs och därur har Upplysningen eller Upplysningstiden blivit begrepp som fått namnge denna epok. Vetenskapsmän som Isaac Newton och Galileo Galilei tillsammans med filosofer som John Locke och Voltaire bidrog till att nya idéer spreds inom bland annat naturvetenskap och politik. Berömd sammanställning av kunskapsmassan är den Encyclopédie som Denis Diderot och Jean d'Alembert ansvarade över.

Klassicismens litterära ideal var fortfarande närvarande under 1700-talet, men andra inslag gjorde sig gällande och dramat övergick alltmer att skrivas på prosa i stället för vers. Två av de stora namnen inom dramat var Ludvig Holberg och Gotthold Ephraim Lessing, från Danmark respektive Tyskland.

Även romanen undergick förändring. Den svek till viss del den klassiska traditionen och fick en mer folklig prägel genom införandet av persongallerier från vardagslivet, vilket avspeglade borglighetens framväxt och på aristokratins bekostnad. Det primära sättet att ta till sig litterära verk skiftade från teaterföreställningen till romanläsandet, vilket födde en debatt om vilka effekter läsningen fick på individen.1

Den moderna romanen

Förromantik

Utöver tron på förnuftet förknippas 1700-talet med känslan. Beteckningar som sentimentalitet och det sublima anslog ömsint intensitet respektive känslan inför den överväldigande skönhetsupplevelsen.2

Den strömning som gick under namnet romantiken inleddes först kring sekelskiftet, men föregicks på senare delen av 1700-talet av det som fått namnet förromantik. Hit hörde främst engelska, tyska och franska diktare och författare. Diktare som Robert Burns, William Blake, Johann Wolfgang von Goethe och Friedrich Schiller ihop med den franska författaren Jean-Jacques Rousseau tillhörde de främsta representanterna.

Upplysning och lidande – Voltaire och Rousseau

Blake – visionär målare och diktare

Goethe och Sturm und Drang

I amoralisk kontrast med känslornas epok märktes framställningen av erotiken som ett spel i romanen Farliga förbindelser (1782) av Choderlos de Laclos och vågade skildringar hos Markis de Sade med inkluderandet av pornografi.

Den smakriktning som gällde under 1700-talet och långt in på 1800-talet har i vissa fall förändrats drastiskt och inneburit att många av de en gång mest lästa verken helt eller delvis fallit i glömska. Det gäller Ossians sånger som skrevs på 1760-talet av skotske författaren James Macpherson (1736–1796). Dessa ballader på gaeliska om en mytisk fjärran tid översattes brett och var länge ansedda som ett av 1700-talets främsta verk, men har idag en mer undanskymd roll.

Sverige

Carl Michael Bellman är den mest kända av de svenska diktarna under 1700-talet. Bellman var också trubadur som framförde sina dikter som visor.

Carl Michael Bellman

En annan framstående var Johan Henrik Kellgren; som lyriker med dikter som Den nya skapelsen eller inbillningens värld och som inflytelserik kritiker i Stockholms-Posten.

Frågor

Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod:

1700-talets litteraturhistoria – vem skrev verket?

1700-talets litteraturhistoria – vad skrev författaren?

Nästa del ur litteraturhistorien: 1800-tal

Av Litteraturhistorien.se | Senast uppdaterad: 2023.08.10

Noter

1. Natur & Kulturs Litteraturhistoria (2021) av Otto Fischer, ”Förnuftets och känslans århundrade", red. Carin Franzén och Håkan Möller s. 432ff, 454ff.
2. Ibid.. s. 458ff.