1800-tal

I industrialismens kölvatten skulle bokförlagsbranschen på 1800-talet radikalt moderniseras, mycket tack vare användningen av mekanisk tryckpress. De ekonomiska vinsterna ökade avsevärt och de mest framgångsrika författarna kunde för första gången leva på de av bokförsäljning alstrade intäkterna. Tidningspressen var en annan del av samhället som moderniserades och blev ett vanligare inslag i takt med att läskunnigheten ökade i flera länder.

Romantiken

Under första hälften av 1800-talet är den romantiska strömningen central inom litteratur, konst och filosofi. Känslan betonas och särskilt i kontrast med den rationella inriktning som gällt under förra seklets upplysningstid.

Romantiken – känslornas estetik

Wordsworth och Coleridge – upptakt av romantisk lyrik i England

Shelley, Keats och Byron – förkroppsligandet av det unga geniet

Skräckromantik hos Hoffmann, Shelley och Poe

Romanläsandets stora genombrott

Romanen hade avsevärt lägre status än dikten under början av 1800-talet. Detta föranledde romanförfattare att publicera sina verk anonymt medan poeterna i vissa fall blev både berömda och dyrkade. Men allt eftersom växer romanens status och vid en tillbakablick ses 1800-talet i hög grad som romanens århundrade med många av seklets stora litterära namn förknippade med denna genre.

För att ge en kort översikt hittar vi i England romanförfattare som Walter Scott, Jane Austen och Charles Dickens; i Frankrike Honoré de Balzac, Gustave Flaubert och Émile Zola. Förutom de europeiska länderna som länge dominerat bryter Ryssland fram och författare som Nikolaj Gogol, Fjodor Dostojevskij och Lev Tolstoj uppnår vida ryktbarhet. I USA påbörjas en romantradition med Nathaniel Hawthorne, Herman Melville och Mark Twain.

Bokmarknadens utbredning

Den kvinnliga litteraturens tidiga romanförfattare

Walter Scott och den historiska romanen

Följetongsromanen

Realism i romanform

Mellan realism och naturalism

Naturalism

Symbolism och dekadens

Den riktning som fick namnet symbolism var en reaktion mot realism och naturalism – i stället för objektivitet betonades jagets inre upplevelser som kunde uttryckas med symboliska medel. I pressen kallades symbolisterna ofta för "dekadenta", vilket ansågs karaktärisera moraliskt förfall parat med estetisk förfining. En etikett som sattes på bland andra Paul Verlaine och Oscar Wilde.

Baudelaire och starten på modernismen inom lyriken

Rimbaud och Verlaine

Oscar Wilde

Ryssland

Litteraturen i Ryssland gick på frammarsch under 1800-talet och skulle genom författare som Ivan Turgenjev och Lev Tolstoj för första gången få en stor internationell publik.

Den ryska litteraturen – början på en storhetstid

Lev Tolstoj – världsberömd rysk författare

Fjodor Dostojevskij – synd, skuld och mordhistorier

Tjechov – slutet på ryskt 1800-tal

USA

Den nordamerikanska litteraturen når tidigare ouppnådda höjder på 1800-talet. Förutom ovan nämnda författare var Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman och Emily Dickinson några av de största skälen därtill.

Whitman och annan amerikansk litteratur

Danmark, Norge och Finland

Vad som kallats en dansk guldålder i litteraturen initierades av Adam Oehlenschlägers lyriska debut 1802, men allra störst genomslag fick H.C. Andersen som idag främst är ihågkommen som sagoförfattare. Viktig för den nordiska skönlitteraturen blev även dansken J.P. Jacobsen och framför allt med romanen Niels Lyhne. För den radikala kulturen verkade Georg Brandes som förmodligen var århundrandets mest betydelsefulla danska kritiker.

De främst tongivande inom norsk litteratur framträdde under andra halvan av seklet. Bjørnstjerne Bjørnson intog en position som en av de största skalderna i Norden. Trots att han mottog ett Nobelpris 1903 blev hans ryktbarhet likväl aldrig i paritet med landsmannen Henrik Ibsen.

Ibsen

I Finland utkom 1835 Kalevala, en sammanställning av berättelser ur finsk folkdiktning nedtecknat på versmåttet runometer. Kalevala har uppnått status som finskt nationalepos.

Sverige

Den svenska romanens födelse. Utgivningen av svenska romaner var ganska blygsam under 1800-talets första decennier och när det väl skedde höll den inte samma klass som den internationella. Den litterära publiken var till en början inte stor, men under seklet ökade det allmänna intresset i takt med tilltagande folkbildning och uppkomsten av litterära tidskrifter som Ord och Bild, vilken startade 1892.

En författare som dock slog an både i hemlandet och utomlands var Fredrika Bremer som debuterade 1828 och skulle bli en av Sveriges stora kulturpersonligheter. Hennes litterära verk kom dock efter några decennier i skymundan och är idag bara i undantagsfall lästa. Samtida med Bremer var två andra kvinnliga författare som utvecklade den svenska romanen: Sophie von Knorring mest berömd för den med tidens mått osedliga Cousinerna (1834) och Emilie Flygare-Carlén vars främsta romanverk var den betydligt mer moraliskt rättrådiga Rosen på Tistelön (1842). Två manliga författarnamn från den här tiden är Fredrik Cederborgh och Carl Jonas Love Almqvist. Medan den förra är i det närmaste bortglömd är den senare fortfarande läst.1

Carl Jonas Love Almqvist

August Strindberg intar en särställning i den svenska litteraturen. Hans liv och verk sträcker sig en bit in på 1900-talet, men har placerats i sektionen 1800-tal.

August Strindberg

Den svenska lyriken. Inom lyriken var några av de främsta namnen Esaias Tegnér, Erik Johan Stagnelius och Gustaf Fröding.

Svensk dikt under romantiken

Gustaf Fröding

Övriga publicerade artiklar:

Viktor Rydberg

Frågor

Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod:

1800-talets litteraturhistoria – vem skrev verket?

1800-talets litteraturhistoria – vad skrev författaren?

Nästa del ur litteraturhistorien: 1900-tal

Noter

1. Den svenska litteraturhistorien (1996), Göran Hägg s. 245ff.