1800-tal

I industrialismens kölvatten skulle bokförlagsbranschen på 1800-talet radikalt moderniseras, bland annat tack vare användningen av mekanisk tryckpress. De ekonomiska vinsterna ökade avsevärt och de mest framgångsrika författarna kunde för första gången leva på de av bokförsäljning alstrade intäkterna. Tidningspressen var en annan del av samhället som moderniserades och blev ett vanligare inslag desto längre århundradet framskred i samband med att läskunnigheten ökade i flera länder.

Romantiken

Kring år 1800 inleds den epok som getts namnet Romantiken. Det var bland annat en reaktion mot upplysningens fokus på förnuftet och romantikerna ville i stället betona känslan. Inom lyriken blev också naturen upphöjd och betraktad som en själens spegel. Som en del i de romantiska idéerna ingick också poeten själv som var mer placerad i centrum än tidigare och en följd därav blir idén om det skapande geniet. De tre enheterna som gällt sedan franskklassicismen (se sektionen 1600-tal) ställs under kritik och frihet från dessa råder i bland annat Victor Hugos och Alfred de Mussets dramer.

Wordsworth och Coleridge – upptakt av romantisk lyrik i England

Shelley, Keats och Byron – förkroppsliganden av det unga geniet

Skräckromantik hos Hoffmann, Shelley och Poe

Romanläsandets stora genombrott

Romanen hade avsevärt lägre status än dikten under början 1800-talet. Detta föranledde romanförfattare att publicera sina verk anonymt medan poeterna i vissa fall blev både berömda och dyrkade. Men allt eftersom växer romanens status och vid en tillbakablick ses 1800-talet i hög grad som romanens århundrade med många av seklets stora litterära namn förknippade med denna genre.

För att ge en kort inledande översikt hittar vi i England romanförfattare såsom Walter Scott, Jane Austen och Charles Dickens, i Frankrike Honoré de Balzac, Gustave Flaubert och Émile Zola. Förutom de europeiska länderna som länge dominerat bryter nu Ryssland fram och författare som Nikolaj Gogol, Fjodor Dostojevskij och Lev Tolstoj uppnår vida ryktbarhet. I USA påbörjas en romantradition med Nathaniel Hawthorne, Herman Melville och Mark Twain.

Bokmarknadens utbredning

Walter Scott och den historiska romanen

Följetongsromanen - Jane Austen och Charles Dickens

Realism i romanform

Mellan realism och naturalism - Flaubert och Maupassant

Naturalism

Symbolism och dekadens

Den riktning som fick namnet symbolism var en reaktion mot realism och naturalism – mot objektivitet betonades i stället jagets inre upplevelser som ibland blev uttryckt med symboliska medel. I en vidareutveckling av symbolismen infann sig mot senare delen av seklet också vad som kallats dekadens. Hos författare som Paul Verlaine och Oscar Wilde, inspirerade av Charles Baudelaire, märktes den litterära dekadensen i form av moraliskt förfall parat med estetisk förfining.

Baudelaire och starten på modernismen inom lyriken

Rimbaud och Verlaine

Oscar Wilde

Ryssland

Litteraturen i Ryssland gick på frammarsch under 1800-talet och skulle genom författare som Ivan Turgenjev och Lev Tolstoj för första gången få en stor internationell publik.

Den ryska litteraturen - början på en storhetstid

Lev Tolstoj – världsberömd rysk författare

Fjodor Dostojevskij - synd, skuld och mordhistorier

Tjechov och Gorkij - slutet av ryskt 1800-tal

USA

Den nordamerikanska litteraturen når tidigare ouppnådda höjder på 1800-talet. Förutom ovan nämnda författare var Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Walt Whitman och Emily Dickinson några av de största skälen därtill.

Whitman och annan amerikansk litteratur

Norge, Danmark och Finland

Vad som kallades för en dansk guldålder i litteraturen ägde rum under första halvan av 1800-talet. Den som fick allra störst genomslag var H.C. Andersen som idag främst är ihågkommen som sagoförfattare. Viktig för den nordiska skönlitteraturen blev J.P. Jacobsen och framför allt med romanen Niels Lyhne. För den radikala kulturen verkade Georg Brandes som förmodligen var århundrandets mest betydelsefulla danska kritiker.

De kanske största inom norsk litteratur framträdde under andra halvan av seklet. Bjørnstjerne Bjørnson intog en position som en av de största skalderna i Norden. Trots att han mottog ett Nobelpris 1903 blev hans ryktbarhet likväl aldrig i paritet med landsmannen Henrik Ibsen.

Ibsen

I Finland utkom 1835 Kalevala, en sammanställning av berättelser ur finsk folkdiktning nedtecknat på versmåttet runometer. Kalevala har uppnått status som finskt nationalepos.

Frågor

Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod:

1800-talets litteraturhistoria - vem skrev verket?

1800-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Sverige

Den svenska romanens födelse

Tillkomsten av svenska romaner var ganska blygsam under 1800-talets första decennier och när det väl skedde höll litteraturen inte samma klass som den internationella. Den litterära publiken var till en början inte stor, men under seklet ökade det allmänna intresset i takt med tilltagande folkbildning och uppkomsten av litterära tidskrifter som Ord och Bild, vilken startade 1892.

En författare som dock slog an både i hemlandet och utomlands var Fredrika Bremer som debuterade 1828. Bremer hade under mitten av seklet fått position som en av Sveriges stora kulturpersonligheter, hennes litterära verk kom dock efter några decennier i skymundan i takt med romanens utveckling och är idag bara i undantagsfall lästa. Samtida med Bremer var två andra kvinnliga författare som utvecklade den svenska romanen: Sophie von knorring mest berömd för den med tidens mått osedliga Cousinerna (1834) och Emilie Flygare-Carlén vars främsta romanverk var den betydligt mer moraliskt rättrådiga Rosen på Tistelön (1842). Två manliga namn från den här tiden är Fredrik Cederborgh och Carl Jonas Love Almqvist. Medan den förra är i det närmaste bortglömd är den senare fortfarande läst.

Carl Jonas Love Almqvist

August Strindberg intar en särställning i den svenska litteraturen. Hans liv och verk sträcker sig en bit in på 1900-talet, men har placerats i sektionen 1800-tal.

August Strindberg

Den svenska lyriken

Inom lyriken var några av de främsta namnen Esaias Tegnér, Erik Johan Stagnelius och Gustaf Fröding.

Gustaf Fröding

Övriga publicerade artiklar:

Viktor Rydberg

Nästa del ur litteraturhistorien: 1900-tal