1900-tal

Under 1900-talet fick litteraturen konkurrens av nya medier, bland annat filmen som sågs som ett hot mot den berättande prosan samt schlager- och popmusik vars genomslag till viss del skedde på lyrikens bekostnad. Högläsningen försvann alltmer, vilket påverkade böckernas innehåll: mer av erotisk art kunde exempelvis tillåtas. I stället tog radion (i Sverige med flera andra länder gjordes de första sändningarna under 1920-talet) över den funktion högläsningen haft, bland annat genom radioföljetonger.1 Samtidigt blev läsning av svensk litteratur samt litteraturhistoria i svensk skolundervisning obligatorisk år 1905.2

1900-talet i konsten domineras av den riktning som fått namnet modernism (under seklets andra hälft skulle modernismen övergå i postmodernism). Vid sidan av detta pågick ett litteraturskapande av mer traditionell art. Litteraturhistoriker brukar dela in dessa sidor i modernism och traditionalism.

Modernismen

Modernismen – avant garde inom konsten

... Under den större riktningen modernism ingick en rad ismer, varav futurism, dadaism och surrealism var några ...

Futurism i Italien med Marinetti och i Ryssland med Majakovskij

Dadaism – ljuddikter och andra "avtagsvägar"

Surrealismen

Lorca – surrealist och folkdiktare

Expressionism som härleds av ordet ´expression´ (engelska för uttryck), syftar till att konstnärens inre känslor och föreställningar avspeglas i framställningen samtidigt som det görs avkall på det rent avbildande. Enklast att skönja är detta inom bildkonsten där Vincent van Gogh, Edvard Munch och Marc Chagall alla gjorde motiv där expressionism var märkbar. Inom litteraturen kan författare som Federico García Lorca, Franz Kafka, Edith Södergran och Pär Lagerkvist, i vilkas skapande verkligheten förvrängdes genom en inre psykologi, räknas hit. Eftersom expressionismen innehavt mindre distinkta attribut i litteratur- kontra konsthistorien är dessa namn dock inte alltför förbundna med denna ism. 

Två världskrig skulle sätta djupa spår i kulturen under 1900-talet. Otaliga romaner och filmer har gjorts med dessa krig som direkt skådeplats eller fond. Det var också ett sekel som präglades av kommunism, fascism och nazism – tre ideologier som i totalitära stater slog rot i form av strikta regler kring innehållet i kulturella yttringar. Somliga av konstens utövare i de berörda länderna anpassade sig till regimens stadgar medan andra fann andhål i exil där censur inte gällde.

Postmodernism

Inom postmodernismen blandas gammalt och nytt, låg- med höglitterära grepp. Bland inriktningarna märks minimalism (utmärks av korthet med begränsad handling, förtätning och koncentrering på detaljer) och dirty realism (en mörkare form av vardagsrealism), vilka har förgreningar med varandra. Strömningarna märks inte minst genom den novellboom som uppstår med Raymond Carver som centralfigur.

Andra tendenser som uppstår är montageteknik (en företrädare är William S. Burroughs som bl.a. experimenterar med en cut-up-teknik) och hyperrealism (en författare som brukar sammankopplas till hyperrealism är Umberto Eco).

Rysslands litteratur under 1900-talet

Det Ryssland som producerat några av världslitteraturens stora namn under 1800-talet skulle även under nästföljande sekel föda stora författare. I början av seklet uppstod det som senare har kallats ”den ryska poesins silverålder” (guldåldern skedde under Pusjkins tid) med diktare som Alexander Blok, Osip Mandelstam, Boris Pasternak och Marina Tsvetajeva.

Bland mer framstående romanförfattare fanns Michail Bulgakov som idag mest förknippas med den säregna Mästaren och Margarita som utgavs postumt 1966 samt den mystiske författaren som under pseudonymen M. Agejev skrev Roman med kokain (Roman s kokainom, 1936). Boris Pasternak som i sin tidiga bana gjorde sig ett namn med bland annat diktsamlingen Livet, min syster (1922) skulle få ett större publikt genomslag med den episka romanen Doktor Zjivago som utkom 1957. Som en av de viktigaste litterära skaparna under seklet fanns även Alexander Solsjenitsyn.

Ryska romanförfattare under 1900-talet

Italiensk litteratur under 1900-talet

Det italienska kulturlivet bars under 1900-talet upp av flera stora författarskap. Ett kulturliv som också förknippades med futurism och fascism under delar av seklet. Den redan nämnde Marinetti var den italienska futurismens banerförare medan den litteräre mångsysslaren Gabriele D’Annunzio hade beröringar med den fascistiska ideologin.

Inom dramatiken var Luigi Pirandello betydande som ett av det absurdistiska dramats stora namn tillsammans med bland andra rumänen Eugène Ionesco och irländaren Samuel Beckett.

Bland romanförfattare kan Italo Svevo, Italo Calvini och Umberto Eco nämnas. Italo Svevos stora verk är Zenos bekännelser (1923) som med noggrann realism och viss ironi skildrar en mans vardagsliv.3 En ironisk ådra fanns även hos Italo Calvini som fick mest genomslag med romanen Klätterbaronen (1957) med handlingen förlagd till 1700-talet. När litteraturforskaren Umberto Eco valde fiktionen ägnade sig han åt historiska romaner och hans Rosens namn (1980) blev en bästsäljare.

Latin- och sydamerikansk litteratur under 1900-talet

På liknande sätt som den nordamerikanska litteraturen utvecklades och exporterades till Europa under 1800-talet skulle den latin- och sydamerikanska litteraturen bli alltmer uppmärksammad utanför sina språkområden på 1900-talet.

Modernismo var en sydamerikansk motsvarighet till modernismen, fast hade inletts något decennium tidigare. Det var dock under andra halvan av 1900-talet som sydamerikanska författare fick ett större genomslag internationellt och några av de som starkast framträdde var Gabriel García Marquez, Jorge Luis Borges och Julio Cortázar, samtliga företrädare av magisk realism.

Nordamerikansk litteratur under 1900-talet

Bland författare i USA som skrev romaner var John Steinbeck en av de stora i den traditionella stilen medan Henry Miller fick stort genomslag inte minst tack att en av hans böcker väckte åtal på grund av sitt obscena innehåll. Miller var också en förebild för the beat generation.

The beat generation och amerikansk undergroundlitteratur

Ett av de allra största namnen var Ernest Hemingway vars prosa stod för en ny stilart. Det amerikanska dramat fick ett uppsving tack vare sådana som Eugene O’Neil, Tennesse William och Arthur Miller. Två som gjorde stort avtryck i den modernistiska lyriken var Wallace Stevens och John Berryman.

Sverige

Hittills medtaget om den svenska litteraturen under det tjugonde seklet.

Selma Lagerlöf

Hjalmar Söderberg

Hjalmar Bergman

De svenska arbetarförfattarna

Stig Dagerman

Vilhelm Moberg

Svensk litteratur på 1950- och 1960-talen

Svensk bokförsäljning

Övriga artiklar

Marcel Proust

Bertolt Brecht och Verfremdungseffekten

Louis-Ferdinand Céline

Mordfall och spionage i litteraturen

Frågor

Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod:

1900-talets litteraturhistoria - vem skrev verket?

1900-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Noter

1. Den svenska litteraturhistorien (1996), Göran Hägg s. 416 ff
2. Ibid s. 298
3. Romanen ska inte förväxlas med Ippolito Nievos En italienares bekännelser (1867).