1900-tal

Under 1900-talet fick litteraturen konkurrens av nya medier, bland annat i form av film som sågs som ett hot mot den berättande prosan samt schlager- och popmusik vars genomslag till viss del skedde på lyrikens bekostnad. Högläsningen försvann alltmer, vilket också påverkade böckernas innehåll: mer av erotisk art kunde exempelvis tillåtas. I stället tog radion (i Sverige med flera andra länder gjordes de första sändningarna under 1920-talet), över den funktion högläsningen förut haft, bland annat genom radioföljetonger.1 Läsning av svensk litteratur samt litteraturhistoria i svensk skolundervisning blev obligatorisk år 1905.2

1900-talet i konsten domineras av den riktning som fått namnet modernism (under seklets andra hälft skulle modernismen övergå i postmodernism). Vid sidan av detta pågick ett litteraturskapande av mer traditionell art. Litteraturhistoriker brukar dela in dessa sidor i modernism och traditionalism.

Modernismen

Modernismen - avant garde inom konsten

... Under den större riktningen modernism ingick en rad ismer, varav futurism, dadaism och surrealism var några ...

Futurism i Italien med Marinetti och i Ryssland med Majakovskij

Dadaism - ljuddikter och andra "avtagsvägar"

Två världskrig skulle sätta djupa spår i kulturen under 1900-talet. Otaliga romaner och filmer har gjorts med dessa krig som direkt skådeplats eller fond. Det var också ett sekel som präglades av kommunism, fascism och nazism – tre ideologier som i totalitära stater slog rot i form av strikta regler kring innehållet i kulturella yttringar. Somliga av konstens utövare i de berörda länderna anpassade sig till regimens stadgar medan andra letade andhål i en ny omgivning där censur inte gällde.

Postmodernism

Inom postmodernismen blandas gammalt och nytt, låg- med höglitterära grepp.

Några av dragen som uppstår är minimalism (utmärks av korthet med begränsad handling, förtätning och koncentrering på detaljer) och dirty realism (en mörkare form av vardagsrealism), vilka har förgreningar med varandra. Strömningarna märks inte minst genom den novellboom som uppstår med Raymond Carver som centralfigur.

Andra tendenser som uppstår är montageteknik (en företrädare är William S. Burroughs som bl.a. experimenterar med en cut-up-teknik) och hyperrealism (en författare som brukar sammankopplas till hyperrealism är Umberto Eco).

Rysslands litteratur under 1900-talet

I det Ryssland som producerat några av världslitteraturens stora namn under 1800-talet skulle det även under nästföljande sekel födas stora författare. I början av seklet uppstod det som senare har kallats ”den ryska poesins silverålder” (guldåldern skedde under Pusjkins tid) med diktare som Alexander Blok, Osip Mandelstam, Boris Pasternak och Marina Tsvetajeva.

Bland de mer framstående romanförfattare fanns bland annat Michail Bulgakov som idag mest förknippas med den säregna Mästaren och Margarita som utgavs postumt 1966. Boris Pasternak som i sin tidiga bana gjorde sig ett namn med bland annat diktsamlingen Livet, min syster (1977) skulle få ett större publikt genomslag med den episka romanen Doktor Zjivago som utkom 1957. Som en av de viktigaste litterära skaparna under seklet fanns även Alexander Solsjenitsyn.

Ryska romanförfattare under 1900-talet

Italiensk litteratur under 1900-talet

Det italienska kulturlivet bars under 1900-talet upp av flera stora författarskap. Ett kulturliv som också förknippas med futurism och fascism under delar av seklet. Den redan nämnde Marinetti var den italienska futurismens banerförare medan den litteräre mångsysslaren Gabriele D’Annunzio hade beröringar med den fascistiska ideologin.

Inom dramatiken var Luigi Pirandello en av de mest betydande som ett av det absurdistiska dramats stora namn tillsammans med bland annat Eugène Ionesco och Samuel Beckett.

Bland romanförfattare kan Italo Svevo, Italo Calvini och Umberto Eco nämnas. Italo Svevos stora verk är Zenos bekännelser (1923) som med noggrann realism och viss ironi skildrar en mans vardagsliv. En ironisk ådra fanns även hos Italo Calvini som fick mest genomslag med den historiska romanen Klätterbaronen från 1957. När litteraturforskaren Umberto Eco valde fiktionen ägnade sig även han åt historiska romaner och hans Rosens namn (1980) blev en bästsäljare.

Den latin- och sydamerikanska litteraturen under 1900-talet

På liknande sätt som den nordamerikanska litteraturen utvecklades och exporterades till Europa under 1800-talet skulle den latin- och sydamerikanska litteraturen bli alltmer uppmärksammad utanför sina språkområden på 1900-talet.

Modernismo var en sydamerikansk motsvarighet till modernismen, fast hade inletts något decennium tidigare. Det var dock under andra halvan av 1900-talet som sydamerikanska författare fick ett större genomslag internationellt och där några av de som starkast framträdde var Gabriel García Marquez, Jorge Luis Borges och Julio Cortázar, samtliga företrädare av magisk realism.

Frågor

Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod:

1900-talets litteraturhistoria - vem skrev verket?

1900-talets litteraturhistoria - vad skrev författaren?

Sverige

Hittills medtaget om den svenska litteraturen under det tjugonde seklet.

Selma Lagerlöf

Hjalmar Söderberg

Hjalmar Bergman

De svenska arbetarförfattarna

Stig Dagerman

Skiften i svensk litteratur på 1950- och 1960-talen

Svensk bokförsäljning

Övriga artiklar

Marcel Proust

Bertolt Brecht och Verfremdungseffekten

Louis-Ferdinand Céline

Lorca - surrealist och folkdiktare

The beat generation

Mordfall och spionage i litteraturen

Noter

1. Den svenska litteraturhistorien (1996), Göran Hägg s. 416 ff
2. Ibid s. 298