Renässansen

Renässans betyder pånyttfödelse och i tidsandan fanns idén om en återgång till de klassiska idealen som rådde under antiken, men som under medeltiden ansågs ha förvanskats av barbariska krig och kulturell misär. Antikens tidevarv flammade upp som ideal i den renässans som startade i Italien. Noterbart i epos inspirerade av Homeros och Vergilius som Den rasande Roland och Det befriade Jerusalem av Lodovico Ariostos respektive Torquato Tassos.

Som för alla tidsepoker skiljer sig dateringen kring då renässansens inleds i olika historieskrivningar. Historieforskaren Jacob Burckhardt hade ursprungligen avgränsat renässansen till 1400-talet, men de historiker som kom i dennes efterföljd ville placera epokens startpunkt redan under 1300-talet då vurmen för de antika idealen och en ny humanism – som bland annat stod för kritik av kyrkan och den medeltida teologin – företräddes av bland andra Petrarca och Boccaccio. Humanismen gav betoning åt subjektivitet, vilket var centralt hos Michel de Montaigne (1533–1592) i vars skrifter essän uppstod som ny litterär form.1

Ifall denna period under 1300-talet ska kallas för tidig renässans eller senmedeltid finns det olika uppfattningar om där inget är givet rätt eller fel. Tidsindelningen varierar dessutom beroende på om det är litteraturhistoria, konsthistoria eller musikhistoria, vilket försvårar en avgränsning än mer. Enligt vissa historiker går det att prata om flera renässanser och enligt några är renässansen till viss del rentav en myt. Inte desto mindre har denna tid satt spår i kulturhistorien och ”renässansmänniska” har blivit ett begrepp som beskriver någon som är bevandrad både inom konst och naturkunskap.

Sammanfattningsvis kan renässansen ansetts ha uppstått någon gång under 1300- eller 1400-talet och kom då först att märkas i Italien för att sedan spridas vidare till Frankrike och därefter till Tyskland, England och Skandinavien. Epoken varade sedan en bit in på 1600-talet enligt de flesta periodindelningar.

Petrarca – humanist och diktare

Boktryckarkonstens upptäckt och det tryckta ordet

Rabelais – den skamlöse munken

Shakespeare och det elisabetanska dramat

Den engelska litteraturen hade efter William Shakespeare fortsatta höjdpunkter med skalder som John Milton (1608–1674) vars mest kända verk Det förlorade paradiset (Paradise Lost) var ett av de sista i den tradition som härstammade från Homeros och Vergilius stora epos. Känd än idag är den allegoriska prosaberättelsen Kristens resa (The Pilgrim's Progress), skriven av en annan engelsk författare, John Bunyan (1628–1688).

Frågor

Frågor som testar dina kunskaper på denna tidsperiod:

Renässansens litteraturhistoria – vem skrev verket?

Renässansens litteraturhistoria – vad skrev författaren?

Nästa del ur Litteraturhistorien: 1600-tal

Noter och källor

1. Renässans var dock ett begrepp som myntades först under 1800-talet. Så även humanism på sättet det idag används även om humanist förekom under 1400-talet som benämning för universitetslärare i ämnet humaniora (studia humanitatis).

Peter Burke, Renässansen.