Litteraturhistorien

Välkommen till Litteraturhistorien.se

Översikt över sidans innehåll:

  1. Antiken
  2. Medeltiden
  3. Renässansen
  4. 1600-tal
  5. 1700-tal
  6. 1800-tal
  7. 1900-tal

Se även listan med författare.

Hur litteraturhistorien avgränsas

Vad som ingår och inte ingår när man talar om litteraturhistorien har inget självklart svar. Det finns dock en vedertagen indelning, med vissa variationer, som brukar gälla. Även om fackböcker (sakprosa) kan räknas som litteratur brukar dessa inte ingå i det som benämns ”litteraturhistoria”. Det som traditionellt ingår i litteraturhistorien är främst vad som kategoriseras skönlitteratur – dit hör romaner, noveller, dikter och dramatik. Även sådant som memoarer, brevsamlingar och reseskildringar räknas ofta hit.

På Litteraturhistorien.se ligger fokus främst på romaner, noveller, dikter och dramatik när det kommer till enskilda verk.

Ordet litteratur

Ordet litteratur härstammar från latinet där littera betyder ´bokstav´. Det var länge synonymt med lärdom, men innebörden har varierat över tid, vilket beskrivs på följande vis i ett termlexikon: "I slutet av 1700-talet inleddes en betydelseförskjutning, så att litteratur kom att beteckna resultatet av en skrivprocedur, den rent bokliga produktionen. Under 1800-talet skedde ytterligare en förändring, då litteratur blev synonymt med skönlitteratur (som tidigare benämnts vitterhet)".1

I begynnelsen

Litteraturhistorien har orden i centrum, men i begynnelsen var inte orden nedtecknade på blad och tryckta i böcker utan frodades i en muntlig tradition. Den muntligt traderade dikten spreds mellan människor och gick vidare i arv till nya generationer medelst berättare och åhörare.

Den kommunikation som från början skedde mun till mun skulle i senare tider omvandlas till nedskrivna ord och då förändra hur berättelsen nådde mottagaren. Fast det skedde förstås under en utdragen och inte alltid linjär process.

Ett viktig led i denna process var bildskriften som utvecklades på olika håll och ett exempel är hieroglyfer som i Egypten hade funnits flera tusen år före Kristus födelse och avbildade världsliga företeelser och ting i ett system av bilder. Likt grottmålningarna som anses utgöra mänsklighetens första exempel på konstnärlig gestaltning kunde hieroglyfer målas på väggar, men i vissa fall målades de på papyrus. Papyrus kunde klistras ihop till en bokrulle (volumes). Papyrus skulle under slutet av antiken ersättas av pergament som i sin tur skulle ersättas av papper.2

Kilskriften skulle ta ännu ett steg mot att utveckla ett skriftsystem där allt fler ljudtecken ingår. Kilskriften var ett omständligt skriftsystem i jämförelse med vårat alfabet, men Gilgamesheposet om hjälten Gilgamesh skrevs på detta språk och nedtecknades på lertavlor.3

I olika delar av världen skulle sedan alfabet uppstå där förenklade tecken ersatte bilder. Det grekiska alfabetet utvecklades omkring 800-talet f.Kr. och det vanligaste skrivmaterialet var pergamentrullar. Alfabetet fanns alltså vid den tid Homeros levde, men paradoxalt nog var denne analfabet.

I början av medeltiden byttes pergamentrullen ut mot boken (codex) med konsekvensen att man fick bläddra i stället för rulla (här kan inskjutas att vi idag i viss mån gått tillbaka, inte genom att rulla ut en pergamentrulle utan genom att ”scrolla” ned och upp på en bildskärm).

Det finns ingen given början på litteraturhistorien (även om den äldsta versionen av Gilgamesheposet från 1200-talet f.Kr. kar kallats ”världens äldsta litterära verk”), utan handböcker gör olika urval och ”väljer” sin början på historien. Denna litteraturhistoriska genomgång tar sin början under den period som kallas antiken.

Litteraturhistorien.se är ett pågående projekt som kommer fyllas med mer innehåll. Ytterligare information ges på Om sidan.

Litteraturhistoria ingår normalt som ett ämne i gymnasiet och då tillsammans med undervisning i svenska. Några bra resurser på Internet som gäller det svenska språket kan du hitta via dessa länkar:

Noter

1. Termlexikon i litteraturvetenskap, Kenneth Åström (red) . (2008) s. 72
2. Yrken och arbetsliv i antikens Rom, Emin Tengström (2017) s. 106ff
3. Alfa Beta, John Man (2000) s. 50f